Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Galladio Corporate Fashion B.V. (KvK nummer: 27088746), Maaslandseweg 1,

2291 PH, Wateringen (www.galladiofashion.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Galladio Corporate Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kan zij een beroep doen op (één of meer van de) onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Galladio Corporate Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Galladio Corporate Fashion B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Galladio Corporate Fashion B.V. kan u een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Galladio Corporate Fashion B.V. u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, u ontvangt dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee er gevolgd kan worden hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt.  Er worden geen gegevens geregistreerd op naam, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. Voor de nieuwsbrief kunt u zich ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Galladio Corporate Fashion B.V. worden verzameld. Er worden wel gegevens geregistreerd die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Galladio Corporate Fashion B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om haar plichten, voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten, te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Galladio Corporate Fashion B.V. haar werk niet doen en kan zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst.

Daarnaast gebruikt Galladio Corporate Fashion B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Galladio Corporate Fashion B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruiken zij alleen voor de verwerking en ontwikkeling van haar producten en diensten. De database van Galladio Corporate Fashion B.V. is goed beveiligd volgens de Europese veiligheidsnormen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de ‘derden’ waar Galladio Corporate Fashion B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren, zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Galladio Corporate Fashion B.V. zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst en daarna bewaren volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in haar archieven.

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen de gegevens verwijderd worden.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Bij een sollicitatie zal Galladio Corporate Fashion B.V. uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.  Indien er geen relatie tot stand komt, zullen de gegevens verwijderd worden of toestemming worden gevraagd om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Galladio Corporate Fashion B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Galladio Corporate Fashion B.V. maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Galladio Corporate Fashion B.V. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de Europese veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

Galladio Corporate Fashion B.V. heeft een aantal social media buttons op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield principes. Wij maken gebruik van:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van Galladio Corporate Fashion B.V. bevatten links naar andere websites. Galladio Corporate Fashion B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder haar zeggenschap vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Galladio Corporate Fashion B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan haar internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Galladio Corporate Fashion B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Galladio Corporate Fashion B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via mail@galladiofashion.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Galladio Corporate Fashion B.V. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Galladio Corporate Fashion B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van haar klanten. De mogelijkheid bestaat dat Galladio Corporate Fashion B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Galladio Corporate Fashion B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Galladio Corporate Fashion B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

Galladio Corporate Fashion B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.galladiofashion.nl

Galladio Corporate Fashion B.V. logo
Galladio Corporate Fashion B.V.